گرند پایپ

گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

 

گواهینامه فنی سند پشتیبان مقررات ملی ساختمان است که منحصراً از سوی مرکز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازي صادر مي‌شود و نشان دهنده تطابق عملکرد و كيفيت مواد‌، مصالح، فرآورده‌ها و سیستم‌های ساختمانی با معیارهای تعریف شده در مباحث مقررات ملی ساختمان است. گواهی‌نامه فنی یکی از راه‌های مطمئن برای شناخت کیفیت انواع مواد، مصالح، فراورده‌ها و سیستم‌های ساختمانی و کالای تأسیسات مکانیکی است و همچنین ابزاری اطمینان‌‌‌ بخش برای شناساندن کیفیت برتر محصولات تولیدی کشور به مصرف‌کنندگان است، تا از این طریق علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان برتر، راهنمایی برای انتخاب محصولات ساختمانی با کیفیت تأیید شده باشد.